Key Events

Event

Description

Mint(address minter, uint mintAmount, uint mintTokens)

Emitted upon a successful Mint.

Redeem(address redeemer, uint redeemAmount, uint redeemTokens)

Emitted upon a successful Redeem.

Borrow(address borrower, uint borrowAmount, uint accountBorrows, uint totalBorrows)

Emitted upon a successful Borrow.

RepayBorrow(address payer, address borrower, uint repayAmount, uint accountBorrows, uint totalBorrows)

Emitted upon a successful Repay Borrow.

LiquidateBorrow(address liquidator, address borrower, uint repayAmount, address oTokenCollateral, uint seizeTokens)

Emitted upon a successful Liquidate Borrow.

Last updated